Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.03.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 10.03.2017 г.

На заседанието си на 10.03.2017 г. КФН реши:
 
1. Комисията за финансов надзор ще спазва Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR) - Информация за пазарите на стокови деривати или свързаните с тях спот пазари за целите на определянето на понятието вътрешна информация по отношение на стоковите деривати, приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Барек Овърсийз Лимитид”, Република Кипър, за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „Дружба стъкларски заводи” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Голд Инвестмънт Груп” АД, гр. София.
 
4. Приема на първо гласуване проект на Правилник за изменение и допълнение на ПУДФКИ. Проектът, както и мотивите към него, можете да намерите в раздел „Обществени консултации”. Срокът за обществено обсъждане е 30 дни.
 
5. Спира административни производства по искане от ПОД „Топлина” АД за съгласуване на „Ейч Ел Би България” ООД и „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, до влизане в сила на критериите за съгласуване на избора на одитори.

6. Задължава 41 застрахователя да отразят в образците за количествено отчитане по Платежоспособност 2 към 30.06.2016 г. (по Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Комисията от 2 декември 2015 година) резултатите от прегледа на баланса им. Отразяването на резултатите да е в съответствие с представените от независимия външен експерт констатации.
 
Прилага принудителни административни мерки спрямо СиВЗК, Застрахователно дружество Евроинс Живот АД, Застрахователна компания „Надежда” АД и ЖЗК „Съгласие” ЕАД, с които задължава посочените застрахователи в едномесечен срок от датата на получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да изготвят и представят в КФН краткосрочен план за възстановяване на допустимите собствени средства на ниво, осигуряващо покритието на минималното капиталово изискване, съответно на гаранционния капитал. Покритието на минималното капиталово изискване следва да бъде осигурено в срок от три месеца, считано от датата на приключване на прегледите на балансите на застрахователите, а именно - 03 февруари 2017.