Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.03.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 10.03.2016 г.

На заседанието си на 10.03.2016 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Интерком Груп” ООД, гр. Варна, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД, гр. София, на акции на „Явор” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Димитър Луканов за закупуване чрез инвестиционен посредник „Бета Корп” АД на акции на „Арома Риъл Естейт” АД, град София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) евро, разпределени в 15 000 (петнадесет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, с фиксиран лихвен процент 4,5% на годишна база, издадени от „Холдинг Нов Век“ АД, град София. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
4. Издава разрешение на УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за организиране и управление на ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс” и вписва ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН. Издава одобрение на инвестицията на ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс” (захранваща колективна инвестиционна схема) в дялове на договорен фонд „Райфайзен Сигурност” (главна инвестиционна схема), управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х – Австрия. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс” и ключова информация за инвеститорите и вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и дружеството като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.