Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.03.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 10.03.2015 г.

На заседанието си на 10.03.2015 г. КФН реши:

1. Задължава „Чайкафарма висококачествените лекарства” АД, гр. София,  в едномесечен срок да отстрани непълноти и несъответствия и да представи допълнителна информация и документи за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции.

2. Отказва да потвърди проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт” АД.

3. Задължава „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, гр. София, в едномесечен срок да отстрани непълноти и несъответствия.

4. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „Арома” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

5. Отказва  да разгледа по същество поради недопустимост искането на „Капман” АД, гр. София, за разширяване на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

6. Признава придобита от Татяна Недялкова Петрова квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

7. Изпраща уведомление до компетентните органи на приемащите държави членки на ЕС за намерението на застрахователния брокер „Сидерал Брокери” ООД, да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на държави членки на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство.

8. Отхвърля като неоснователна жалбата от „Трансстрой-автоматика и монтажи” АД срещу решение на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност.