Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.01.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 10.01.2019 г.


На заседанието си на 10.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Асенова Крепост“ АД, гр. Асеновград. Емисията е в размер до 1 750 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 3 лева и емисионна стойност 10,80 лева всяка.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Избира Тома Каврошилов за член на управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите с мандат до 01.07.2020 г.
 
3. Разширява обхвата на издадения лиценз на инвестиционния посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД с инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 6 и ал. 3, т. 6 и т. 7 от ЗПФИ.
 
4. Одобрява Мая Янкова за член на съвета на директорите на управляващото дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
5. Одобрява Добринка Георгиева за прокурист на „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.
 
6. Одобрява решението на „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД да прехвърли ключовата функция по вътрешен одит на „Банка ДСК“ ЕАД.
 
7. Издава одобрение на промени в устава на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, гр. София.
 
8. Заличава „Ямита - Брокер - Консулт” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден КФН.
 
9. Уведомява надзорните органи на всички държави членки на ЕС относно намерение на „АВВИ“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги във всички държави членки на ЕС.
 
10. Изпраща писмо до „Животозастрахователен институт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на Десислава Стоименова за член на Съвета на директорите на дружеството.
 
11. Приема покана по § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им за подаване на заявления за включване в списъците по чл. 7, ал. 1 от наредбата. Поканата за подаване на заявления за включване в списъците с регистрирани одитори.... е публикувана на страницата на КФН в рубрика „Новини“. Срокът за подаване на заявленията е 14-дневен, до 24.01.2019 г. включително.