Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.01.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 10.01.2018 г.

 
На заседанието си на 10.01.2018 г. КФН реши:
 
 
1. Отказва да издаде потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, разпределени в 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, издадени от „Загора Фининвест” АД, гр. Стара Загора.
 
2. Издава временна забрана на търгово предложение от „Целулоза и хартия - 97” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на 599 броя акции от капитала на „Институт по целулоза и хартия“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 113.71 лева.
 
3. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Александър Захариев.
 
4. Отписва „Енемона“ АД (в несъстоятелност) като публично дружество и издадените от дружеството емисии ценни книжа от водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.