Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09.06.2004 г.

Решения от заседание на КФН на 09.06.2004 г.

 

1. Вписва  в публичния регистър последваща емисия ценни книжа, издадена от “Системи за телеобработка и мрежи” АД, гр. Велико Търново. Тя е в  размер на  419 564 броя обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията е  в резултат на увеличение на капитала на дружеството.

2. Налага временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Вьор - Бижев” ЕООД, гр. Благоевград, за закупуване на акции на “Мак” АД, гр. Габрово, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Авал Ин” АД.
 
3. Налага временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Златен лев Холдинг” АД, гр. София, за закупуване на акции на “Системи за телеобработка и мрежи” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Златен лев брокери” ООД.

4. Вписва като публично дружество “Булстрад” АД, гр. София. В публичния регистър се вписва и емисията ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 14 100 000 лева, разпределени в 1 410 000 броя обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 10 лева всяка.

5. КФН насрочи дати за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант. Изпитите ще се проведат съответно на 9 и 10 октомври 2004.