Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09.10.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 09.10.2015 г.

На заседанието си на 09.10.2015 г. КФН реши:

1. Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „ДИФ Мениджмънт” АД, гр. Варна.
 
2. Вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, емисия в размер на 1 148 520 лв. обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството.
 
3. Приема на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО) и го публикува за обществено обсъждане в 14-дневен срок. Проектът на ЗИД на КСО, както и мотивите към него, можете да намерите тук.