Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09.07.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 09.07.2020 г.


На заседанието си на 09.07.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява Любимка Любомирова-Георгиева за лице, което да ръководи функцията за съответствие на „ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАД“ АД.

2. Одобрява Димитър Кутелов за прокурист на УД „ПФБК Асет Мениджмънт” АД.

3. Прилага принудителна административна мярка спрямо „КАПМАН“ АД в качеството му на многостранна система за търговия за спиране на търговията с финансови инструменти на „Пазар I, Сегмент „ОТС“ и „Пазар II, Сегмент „ОТС Облигации“.

4. Прилага принудителна административна мярка спрямо „КАПМАН“ АД за промяна на вътрешните правила и процедури на организираната от него многостранна система за търговия.

5. Изпраща писмо до „И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.

6. Изпраща писмо до ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на дружеството.

7. Изпраща писмо до управляващото дружество „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Чавдар Ценов за член на Съвета на директорите и на Ивелина Иванова за прокурист на дружеството.

8. Изпраща писмо до „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Република Гърция при условията на свобода на предоставяне на услуги по определени класове застраховки.

9. Изпраща писмо до „СОФИХО“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.