Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09.07.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 09.07.2019 г.


На заседанието си на 09.07.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 380 000 броя обикновени, поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 58,50 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството съгласно решение на съвета на директорите.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на „Застрахователна компания Медико-21” АД.
 
3. Утвърждава „Захаринова Нексиа” ООД и „Ековис одит България” ООД като одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. на „ОЗОК ИНС” АД.
 
4. Вписва „Вайсес“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. „Младост“, ул. „Димитър Моллов“ № 24, ет. 2,   в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
5. Прекратява образувано производство за установяване на клон на територията на Република България на „Ur Trade Fix Ltd”, инвестиционен посредник (ИП), лицензиран от CySEC Република България от Регулаторния орган за ценни книжа и борса на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC).
 
6. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов, като организация за провеждане на професионално обучение на лицата, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
7. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 55 от 11.07.2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 08.08.2019 г. вкл.)
 
8. Изпраща писмо до „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението от дружеството с искане да извършва дейност по определени класове застраховки на територията на Република Гърция при условията на свобода на предоставяне на услуги, съгласно чл. 46, ал. 2 от КЗ.
 
9. Изпраща писмо до ЗД „Евроинс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението от дружеството с искане да извършва дейност по т. 17 „Правни разноски“ от Приложение № 1 от КЗ на територията на Република Малта при условията на свободата на предоставяне на услуги, съгласно чл. 46, ал. 2 от КЗ.