Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09.07.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 09.07.2018 г.


На заседанието си на 09.07.2018 г. КФН реши:
 
1. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Бета Корп” АД.
 
2. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Прогресива Трейдинг“ ООД (с предишно наименование ИП „ББГ Симекс-България“ ООД).
 
3. Потвърждава проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 850 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лева всяка. Те ще бъдат издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 20 103 965 лева до 20 953 965 лева чрез издаване на 850 000 броя нови акции.
Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
4. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Хърватия.
 
5. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Петрос Стериотис.
 
6. Отписва като публични дружества „Доминант Финанс“ АД, „Домокат“ АД, „Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл“ АД (в ликвидация), „Медийни Системи“ (в ликвидация), „Честърфийлд“ АД, „Адвертайзинг Продиджи“ АД (в ликвидация), „Стел Солар-1“ АД, „Алфа Ууд България“ АД, „Естер Инвестмънт“ АД (в ликвидация). Отписва и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
7. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България Живот” АД с искане за допълнителна информация във връзка с постъпилото в Комисията за финансов надзор заявление за одобрение на Петрос Папаниколау като член на Надзорния съвет на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България” АД с искане за допълнителна информация във връзка с постъпилото в Комисията за финансов надзор заявление за одобрение на Петрос Папаниколау като член на Надзорния съвет на дружеството.