Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09.05.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 09.05.2019 г.


На заседанието си на 09.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на  търгово предложение от Юрий Ангелов за закупуване чрез инвестиционния посредник „Дилингова финансова компания” АД на 131 806 броя акции от капитала на „Велина” АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Одобрява Анастас Петров, Елица Занчева, Мая Русева и Николай Стойков за членове на Управителния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД. Издава одобрение на Лалко Дулевски за независим член на Надзорния съвет ЕАД и одобрява Мариус Попеску за член на Надзорния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“.
 
3. Одобрява Минко Герджиков за независим член на Съвета на директорите на “Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД.
 
4. Одобрява Нора Петкова за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри“ АД.
 
5. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества (Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.)
 
6. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.)
 
7. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Алмагест“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции, които ще бъдат издадени от дружеството и за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Алмагест“ АД, гр. София.