Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09.04.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 09.04.2019 г.


На заседанието си на 09.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на УД „Капман Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Капман Макс”, „Капман Фикс”, „Капман Капитал”, „С-МИКС” и „С-БОНДС”.
 
2. Издава одобрение на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
3. Одобрява Александър Величков за член на Управителния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
4. Открива административни производства за заличаване на застрахователните агенти „Декарди 1“ ЕООД, „Ама Консултинг“ ЕООД, „Балкан Къмпани“ ЕООД и „Консулт БГ 2012“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 23.04.2019 г. вкл.)
 
6. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества. (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 23.04.2019 г. вкл.)
 
7. Изпраща писмо до “Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до Холдинг „Нов век” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.