Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09.01.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 09.01.2020 г.


На заседанието си на 09.01.2020 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Илевън Кепитъл“ АД и за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на емисията от всички съществуващи акции, издадени от дружеството. Емисията е в размер до 500 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и с окончателна емисионна стойност от 7 до 8 лв. за една нова акция, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД. Вписва посочената емисия акции в процес на емитиране в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Издава одобрение на управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД по чл. 18, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Прайм Асетс“ и „Куест Вижън“.

3. Регистрира промяна в процедурните правила на „Учебен Център Развитие“ ЕООД за провеждане на изпит и правилата за оценяване по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение.

4. Изпраща нотификация до компетентния оран на Федерална република Германия във връзка с намерение на управляващо дружество „Еф Асет Мениджмънт” АД за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Еф Принсипал” на територията на държавата членка.

5. Изпраща писмо до „Първа Инвестиционна Банка“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерение на дружеството за публично предлагане на дялове на договорни фондове „Актива Високодоходен Фонд” и „Актива Балансиран Фонд“ на територията на държавата членка.

7. Изпраща писмо до ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД  с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейността по установяване и предоставяне на обезщетения при настъпили застрахователни събития на „МАПФРЕ АСИСТАНС – клон Гърция“, съгласно чл. 110 от КЗ.