Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.11.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 08.11.2018 г.

 
На заседанието си на 08.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „А.Р.У.С. Холдинг“ АД към останалите акционери на „Свилоза“ АД, гр. Свищов, за закупуване на 2 139  070 броя акции, представляващи 6,74% от капитала на дружеството. Предложената цена на една акция е 4,70 лв.
 
2. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на „Граве България животозастраховане“ ЕАД.
 
3. Одобрява Михаил Комитски за член на Съвета на директорите на
„Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.
 
4. Отписва „Ес енд Ай Консултинг“ ЕООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
5. Отписва „Соно“ ЕООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Открива производство по заличаване на „Уни Риск” ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Открива производство по заличаване на „ПАК-2006” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8. Открива производство за отнемане на издадения лиценз на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.
 
9. Уведомява надзорните органи на Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Естония, Австрия, Белгия, Италия, Кипър, Латвия, Словения, Литва, Люксембург, Румъния, Великобритания, Португалия, Словакия, Нидерландия, Малта, Швеция, Франция, Унгария, Финландия, Хърватия и Чехия, че инвестиционният посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри” АД (с предишно наименование „Балканска Инвестиционна Компания” АД) има намерение да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
10. Удължава срока на Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” АД да представи допълнителни документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
11. Изпраща писмо до инвестиционен посредник  „Загора Финакорп” АД с искане за предоставяне на допълнителни документи във връзка с намерението на дружеството  да предоставя услуги и дейности чрез обвързан агент „Сага Глобал Финакорп” ООД на територията на Чехия, Словакия, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Естония, Литва, Латвия и Полша.
 
12. Изпраща писмо до "Животозастрахователен институт" АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги в Република Румъния.
 
13. Изпраща писмо до „ЗБК София Ауто България” ЕООД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
14. Изпраща писмо до ЕТ „Иренавто - Ирена Минева” с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
15. Изпраща писмо до „Билд ЕКО” EООД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
16. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14 -дневен срок, до 22.11.2018 г. вкл.)
 
17. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове. Предстои публикуването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
18. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди. Предстои публикуването на наредбата в „Държавен вестник“.