Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.10.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 08.10.2019 г.


 
На заседанието си на 08.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Селин Болар за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор и Оливие Луис Пекьо за член на Съвета на директорите на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „ДСК Алтернатива”, „ДСК Алтернатива 1“ и „ДСК Алтернатива 2“.
 
3. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции от дружествата „Солид Инвест” АДСИЦ (в ликвидация), „Алфа Пропърти 1“ АДСИЦ (в ликвидация), „Маунтин Парадайс Инвест” АДСИЦ (в ликвидация), „Глобекс Истейт Фонд“ АДСИЦ (в ликвидация) и „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ (в ликвидация).
 
4.  Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.
 
5. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД.
 
6. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД.
 
7. Заличава „СИС ТЕХ ИНС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.
 
8. Уведомява компетентните надзорни органи на Австрия, Германия, Белгия, Гърция, Румъния, Италия и Испания относно намерението на застрахователния брокер „ЛЕГИОН БРОКЕР” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на техните държави.
 
9. Уведомява Националната банка на Белгия, че Euroclear Bank SA, Belgium, може да започне да предлага на територията на Република България услуги като централен депозитар на ценни книжа при условията на свободно предоставяне на услуги.
 
10. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "КВ 11" ЕООД, "КЕЙ БИ БРОК" ЕООД и "КЛАСИКТУР" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.

11. Изпраща писмо до „Булфинанс Инвестмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да придобие квалифицирано участие в управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД.