Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.09.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 08.09.2017 г.

На заседанието си на 08.09.2017 г. КФН реши:
 
1. Приема решение за спазване на Насоките на ЕSMA: Калибриране на временното преустановяване на търговията и публикуване на преустановяванията на търговията съгласно МiFID ІІ.
С насоките се изяснява разпоредбата на чл. 48, пар. 5 от МiFID ІІ, която въвежда изисквания всеки регулиран пазар да може да спира или ограничава търговията с финансови инструменти при наличието на съществено движение на цената за даден финансов инструмент на този пазар или на свързан пазар за кратък период от време, а в извънредни случаи и да отменя, променя или коригира дадена сделка. Съгласно чл. 18, пар. 5 от MiFID II държавите членки следва да изискват от инвестиционните посредници и пазарните оператори, организиращи многостранна система за търговия или организирана система за търговия, да спазват член 48 от MiFID II, както и да разполагат с всички необходими ефективни системи, процедури и правила за това. Насоките ще бъдат приложими по отношения на всички места за търговия.
Насоките на ЕSMA: Калибриране на временното преустановяване на търговията и публикуване на преустановяванията на търговията съгласно МiFID ІІ са публикувани на интернет страницата на КФН на български и на английски език.
 
2. Изпраща писмо до „Корадо България” АД, гр. Стражица, с указание да представи документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на акциите, във връзка с искането на дружеството за вписване на последваща емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН.
 
3. Изпраща писмо до  „Кепитъл Консепт Лимитед” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти по представените документи във връзка с искането на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от дружеството.      
 
4. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България“ АД, с което уведомява дружеството за необходимостта да представи допълнителни документи и информация относно утвърждаване на „КПМГ България“ ООД и „АФА” ООД като одитори на „ЗАД Алианц България“ АД.
 
5. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България Живот“ АД, с което уведомява дружеството за необходимостта да представи допълнителни документи и информация относно утвърждаване на „КПМГ България“ ООД и „АФА” ООД като одитори на „ЗАД Алианц България Живот“ АД.
 
6. Утвърждава „КПМГ България“ ООД  и „Ейч Ел Би България” ООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на Застрахователно акционерно дружество „Енергия“ АД „Енергия“ АД.
 
7. Не издава одобрение на промяна в устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София.