Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.08.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 08.08.2019 г.


На заседанието си на 08.08.2019 г. КФН реши:

1. От разгледаните до 02.08.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г.:

1. Георги Василев
2. Вера Стоименова

1. Георги Василев
2. Мирослав Начев

Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,25%, платим на 3-месечен период, с дата на емитиране 11.04.2019 г. и дата на падеж 11.04.2024 г., издадена от „Браво пропърти фонд“ АДСИЦ.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Одобрява изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на „Българска фондова борса” АД, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството.

4. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “ДСК - Родина”, Професионален пенсионен фонд “ДСК - Родина” и Доброволен пенсионен фонд “ДСК - Родина”, приети от Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК - Родина“ АД.

5. Отписва договорен фонд „Аларик - Глобални Суровини” и издадената от фонда емисия дялове от регистрите, водени от КФН.

6. Изпраща положително мотивирано становище до Националната банка на Белгия относно лиценза на Euroclear Bank SA за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип.

7. Изпраща писмо до „МАП3“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

8. Изпраща писмо до “Застрахователна компания Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Изабела Маркова за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството.

9. Изпраща писмо до „Фи Хелт Застраховане“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърлянето на ключова функция за съответствие чрез договор между дружеството и адвокат Методи Методиев.