Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.07.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 08.07.2016 г.

На заседанието си на 08.07.2016 г. КФН реши:

1.Взема решениe във връзка с прегледа на балансите на застрахователите на групово ниво. Изпраща писма до дружествата по т. 1, 4, 6 - 8, 12, 14, 19 - 21, 24, 26, 31, 33, 37, 39, 43 и 47 от Приложение 6 към Методологията за извършване на преглед на балансите на застрахователите, с което да ги уведоми за настоящото решение на Комисията за финансов надзор и одобрява текста на съобщение във връзка с взетото решение, което да се публикува на интернет страницата на КФН на следния http://www.fsc.bg/bg/novini/pressaobshtenie-8138.html.

2.Изпраща писмо до „Делта кредит” АДСИЦ, гр. София, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи, относно потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

3.Одобрява промени в Устава  на „Пи Ар Си” АДСИЦ.

4.Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции,  издадени от „Алтерко” АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва емисията акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране и „Алтерко” АД като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

5.Определя информацията, която съдържат данните по чл. 41, ал. 4 от Наредба № 49 (данни, свързани със застрахователните претенции), които застрахователните компании предоставят на Информационния център към Гаранционния фонд.

6.Одобрява проекта, изготвен на основание чл. 560, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които се предлага да бъдат финансирани от Гаранционния фонд, необходимите средства за тях и съответната финансова обосновка.