Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.06.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 08.06.2018 г.


На заседанието си на 08.06.2018 г. КФН реши:
 
1. Уведомява Австрийския контролен орган за надзор над финансовите пазари (FМА), че ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. може да започне публично предлагане на територията на Република България на класове ценни книжа на управляваните от него взаимни фондове: ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE, ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE, ERSTE RESPONSIBLE RESERVE, ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE, ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL, ESPA BOND EURO CORPORATE, ESPA PORTFOLIO BALANCED 30, ESPA STOCK EUROPE, ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS и ESPA STOCK GLOBAL.
 
2. Информира надзорните органи на Литва, Латвия, Естония, Италия, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Португалия и Полша, че инвестиционният посредник „Ъп Тренд” OOД (предишно наименование „Бул Тренд Брокеридж” ООД) има намерение да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество (УД) „Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Юг Маркет Оптимум” и ДФ „Юг Маркет Максимум”.
 
4. Издава одобрение на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
           
5. Отказва потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия от 3 700 обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, срочни, обезпечени, конвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, издадени от „Блексий Ритейл Инвест“ АД, гр. София.
 
6. Заличава застрахователния брокер „Ес Ти Ай Брокер” EООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до „А1 България“ ЕАД (с предишно наименование „Мобилтел“ ЕАД) с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството да бъде вписано като застрахователен агент.
 
8. Съгласува избора на ПОК „Съгласие“ АД „РСМ БГ“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД да бъдат одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на ПОК „Съгласие” АД и управляваните от нея фондове.