Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.06.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 08.06.2016 г.

На заседанието си на 08.06.2016 г. КФН реши:
 
1.Изпраща писмо до „Делта кредит” АДСИЦ, гр. София с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „София Комерс – Заложни къщи” АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството съгласно решение на съвета на директорите на дружеството. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Одобрява проект за промяна в устава на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, който ще бъде гласуван на общо събрание на акционерите на дружеството.
 
4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Хърватия за намерението на застрахователен брокер „Маринс Интернешънъл” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на правото на свободата на предоставяне на услуги.