Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.05.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 08.05.2018 г.


Решения от заседание на КФН на 08.05.2018 г.
На заседанието си на 08.05.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „ДСК Управление на активи” АД с искане за корекции на документите и допълнителна информация във връзка с издаването на разрешение за организиране и управление на договорен фонд (ДФ) „ДСК Динамика”.
 
2. Одобрява промяна в договорите за депозитарни услуги на управляващото дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД, сключени за сметка на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Астра Динамик”, ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Комодити”, ДФ „Астра Енерджи“ и ДФ „Астра Плюс“ от една страна и „УниКредит Булбанк” АД в качеството й на депозитар, от друга страна.
 
3. Изпраща писмо до „Градус“ АД, гр. Стара Загора, с искане за корекции на документите и допълнителна информация във връзка с потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Прекратява образуваното производство за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности като инвестиционен посредник на „ДЖЕЙ ЕФ ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (в процес на учредяване) поради оттегляне на подаденото заявление.
 
5. Изпраща писмо до инвестиционния посредник (ИП) „Ъп Тренд” OOД (предишно наименование „Бул Тренд Брокеридж” ООД) с искане за корекции на документите и допълнителна информация относно намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Литва, Латвия, Естония, Италия, Германия, Великобритания, Франция, Испания и Португалия, при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон.
 
6. Прилага принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса - София“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции от „Югоизточен холдинг“ АД.
 
7. Одобрява Константин Велев за прокурист на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД.
 
8. Изпраща писмо до „Мобилтел“ ЕАД с искане за корекции на документите и допълнителна информация относно вписване на дружеството като застрахователен агент на застраховател, извършващ дейност в страната при условията на свободата за предоставяне на услуги.
 
9. Открива производство за заличаване на „Еврокредит” EАД (в несъстоятелност) от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
10. Открива производство за заличаване на „ВИ ДЖИ ИНС Брокърс” ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.