Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.04.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 08.04.2016 г.

На заседанието си на 08.04.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Алфа България” АД, гр. София, за коригиране на констатирани непълноти и несъответствия.
 
2. Изпраща писмо до „Елана Финансов Холдинг” АД, гр. София, за коригиране на констатирани непълноти и несъответствия.
 
3. Определя критериите, на които трябва да отговоря покритието на отговорностите на Гаранционния фонд по чл. 530, ал. 1 от Кодекса за застраховането, закупено на международния презастрахователен пазар.
 
4. Издава на ЗК „Надежда” АД, гр. София, лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с група от класове застраховки по раздел ІІ, буква „А” на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането.