Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.02.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 08.02.2016 г.

На заседанието си на 08.02.2016 г. КФН реши:

1. Признава придобитата от Филип Маджаров квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 5 582 537 (пет милиона петстотин осемдесет и две хиляди петстотин тридесет и седем) лева, разпределени в 5 582 537 (пет милиона петстотин осемдесет и две хиляди петстотин тридесет и седем) броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка, които ще бъдат издадени от „Феър Плей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и вписва емисията акции, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Приема на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗИД на ЗДКИСДПКИ). Проектът на ЗИД на ЗДКИСДПКИ, както и мотивите към него, са публикувани на интернет-страницата на КФН за обществено обсъждане в срок до 25.02.2016 г.
 
4. Изпраща писмо до „Екотур” ООД, гр. София, за представяне в КФН на изискуемите документи по чл. 69 от Кодекса за застраховане (КЗ).
 
5. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението на ЗАД „Алианц България” да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.
 
6. Изпраща уведомление до компетентните органи на Република Румъния, Кралство Белгия и Република Франция относно намерението на „ЗАД Далл Богг: Живот и Здраве” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния, Република Франция и Кралство Белгия.
 
7. Одобрява проекта на годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2016 г.