Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.01.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 08.01.2019 г.


На заседанието си на 08.01.2019 г. КФН реши:

1.Вписва последваща емисия акции, издадени от Холдинг „Света София“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 4 999 838 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка  и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 4 940 553 лева на 9 940 391 лева.
 
2. Изпраща писмо до Гаранционния фонд с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на изменение и допълнение на бюджет за административната издръжка, за инвестиции в активи и други разходи на Гаранционния фонд за 2019 г.