Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 07.12.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 07.12.2016 г.

На заседанието си на 07.12.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, издадена от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Издава одобрение на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София, за замяна на „Ултимат Мениджмънт” АД с „Конфирма” АД като обслужващо дружество на „Арко Тауърс” АДСИЦ по смисъла на чл. 18 от ЗДСИЦ.

4. Отказва да издаде лиценз на „Ким Капитал Груп” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

5. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

6. Допуска до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 19 януари 2017 г., Николай Бозуков и Петър Динев.
Допуска до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 20 януари 2017 г., Михаил Киров и Юлиян Занев.

7. Комисията за финансов надзор възнамерява да спазва Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба – „Лица, получаващи пазарни проучвания”, приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари. КФН ще спазва Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба – „Забавяне на оповестяването на вътрешна информация”, приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

8. КФН делегира на Европейския орган по ценни книжа и пазари правомощията си по:
  • чл. 22, чл. 26 и чл. 27 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година;
  • чл. 4 от  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година;
  • чл. 81, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година.
Сключва с Европейския орган за ценни книжа и пазари споразумения за делегиране с цел присъединяване към ИТ проектите TRACE и FIRDS.