Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 07.08.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 07.08.2017 г.

На заседанието си на 07.08.2017 г. КФН реши:
 
1. Приема актуализирания План за действие на Комисията за финансов надзор за 2017 година с основни приоритети:
Провеждане на последователна, прозрачна и предвидима регулаторна политика за постигане на стабилност и доверие в небанковия финансов сектор;
Осъществяване на ефективен надзор върху небанковия финансов сектор и поддържане на стабилни финансови пазари;
Институционално развитие и повишаване на административния капацитет за ефективно административно управление;
Изграждане и поддържане на модерна информационна инфраструктура за целите на ефективния финансов надзор;
Осигуряване на ефективна защита на потребителите на финансови услуги и продукти, повишаване на финансовата грамотност и укрепване на общественото доверие;
Активно участие в надзорните органи на ЕС в областта на финансовите пазари и дейностите в областта на международното сътрудничество.
 
2. Комисията за финансов надзор възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки „Достъп на ЦДЦК до данните за сделки от ЦК или от местата за търговия” и Насоки „Правила и процедури при неизпълнение от страна на участници в ЦДЦК”, като настоящето Решение се обявява на страницата на КФН и се уведомява за него Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
3. Признава придобитата квалификация на Радостин Бакърджиев за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Изпраща писмо до „Екип-98 Холдинг” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти относно заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг” АД.
 
5. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Стара планина холд” АД, София за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс” АД на акции на „Фазан” АД, гр. Русе. Обект на настоящото търгово предложение са 101 874 бр. акции, представляващи 8,25% от капитала на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител, е 1,41 лв.
 
6. Изпраща писмо до УД „Делтасток управление на активи” EАД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти относно искане на УД „Делтасток управление на активи” EАД за разрешение за организиране и управление на ДФ „Делтасток Глобален Фокус”.
 
7. Предоставя информация на квестора на „Интерактив кампъни” ЕООД за размера на активите в Interactive Brokers UK; дава изрични указания на квестора на „Интерактив кампъни” ЕООД да открие клиентска сметка в лицензирана от БНБ кредитна институция, където да прехвърли паричните средства от Interactive Brokers UK.