Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 07.05.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 07.05.2019 г.


На заседанието си на 07.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Не налага окончателна забрана на „Синергон Холдинг“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София, на 185 802 броя акции от капитала на „Светлина“ АД, гр. Сливен, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 5,50 лева.
 
2. Одобрява Теодора Даскалова за управител на инвестиционния посредник „Ваха Трейд“ ЕООД.
 
3. Заличава застрахователните агенти „Ама Консултинг” ЕООД, ЕТ „Трувекс - Владимир Славков” и ЕТ „Кокиче - Мария Живкова” от регистъра, воден от КФН.  
 
4. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки относно критериите за опростеност, прозрачност и стандартизация за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа и Насоки относно критерии за опростеност, прозрачност и стандартизация за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа, приети от Европейския банков орган.
 
5. Изпраща писмо до „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.