Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 07.04.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 07.04.2020 г.


На заседанието си на 07.04.2020 г. КФН реши:
 
1. Вписва „Илевън Кепитъл“ АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Вписва емисия в размер на 2 301 528 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка акция, издадена от „Илевън Кепитъл“ АД, с цел търговия на регулиран пазар, представляваща регистрирания капитал на дружеството.

2. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното в КФН коригирано търгово предложение от „Нео Лондон Капитал” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Де Ново“ ЕАД, гр. София, на акции от капитала на „Премиер фонд” АДСИЦ, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Отписва издадената от „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД, гр. София, емисия ипотечни облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е в размер на 5000 броя обикновени, ипотечни, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойности 1000 евро всяка.
 
4. Във връзка с предприетите на територията на Република България мерки за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19, Комисията за финансов надзор взе решение за отмяна на насрочените на 16 и 17 май 2020 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант.
 
5. Изпраща писмо до инвестиционния посредник  „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД (с предишно наименование „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Испания.
 
6. Изпраща писмо до „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, гр. Пловдив, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.