Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 06.12.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 06.12.2018 г.


На заседанието си на 06.12.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Интеркапитал Груп“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 3 850 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представляващи регистрирания капитал на дружеството.
Вписва посочената емисия акции и „Интеркапитал груп“ АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от „А.Р.У.С. Холдинг“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД на 2 139  070 броя акции, представляващи 6,74% от капитала на „Свилоза“ АД, гр. Свищов, от останалите акционери на дружеството. Цената за една акция е 5.50 лева.
                                                          
3. Издава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на
„Ваха Трейд” ЕООД.
 
4. Одобрява промени в устава на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна.
 
5. Одобрява Даниела Корнелиус за член на надзорния съвет на ЗАД „Алианц България” АД и за член на надзорния съвет на ЗАД „Алианц България Живот” АД.
 
6.  Одобрява Стефан Памукчиев за ръководител на ключовата функция по вътрешен одит на „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД.
 
7. Издава одобрение на управляващото дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“, „Райфайзен (България) Глобален Микс”, “Райфайзен (България) Активна Защита в Лева” и “Райфайзен (България) Активна Защита в Евро”.
 
8. Издава одобрение на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Астра Комодити”, „Астра Енерджи“ и „Астра Динамик”.
Изпраща писмо до дружеството за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Правилата за управление на риска на същите фондове.
 
9. Изпраща писмо до „Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на ключова функция по управление на риска на външния изпълнител „Мазарс Консълтинг“ ЕООД.