Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 06.10.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 06.10.2020 г.


На заседанието си на 06.10.2020 г. КФН реши:
 
1. Отписва емисия ценни книжа, издадени от „И Ар Джи Капитал-3” АДСИЦ от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Емисията е в размер 6 800 броя обикновени, обезпечени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка.
 
2. Отнема лиценза на „Турин имоти“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти поради изричен отказ на дружеството от издадения му лиценз.
 
3. Вписва „Мартренд Сървис“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до компетентния надзорен орган на Обединеното кралство, с което дава съгласие за прехвърляне на застрахователен портфейл в рамките на Европейския съюз от „QBE UK Limited”, Обединено кралство, към „QBE Europe SA/NV”, Кралство Белгия.
 
5. Изпраща писмо до „Алфа България “ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на проспект за публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
6. Изпраща писма до застрахователен брокер (ЗБ) „ИНСБОКС“ ООД и до ЗБ „Спектър Ре” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаването им от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.