Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 06.10.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 06.10.2016 г.

На заседанието си на 06.10.2016 г. КФН реши:

1. Уведомява „Делтасток управление на активи” ЕАД (в процес на учредяване), че ще му бъде издаден лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, ако в 14–дневен срок от получаване на уведомлението дружеството удостовери, че изискуемият капитал по чл. 90, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ е изцяло внесен.

2. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия безналични поименни свободнопрехвърляеми варанти, издавани от „Феърплей пропъртис” АДСИЦ, които дават право на притежателите си в срок от 5 (пет) години да упражнят правото да запишат съответния брой акции - базов актив на варантите по емисионна стойност от 1.00 лв. за акция. Вписва посочената емисия (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.