Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 06.08.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 06.08.2020 г.


На заседанието си на 06.08.2020 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 39 084 800 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 110 000 000 лева на 149 084 800 лева.
Вписва посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява Иво Петров и Явор Русинов за управители на инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД.

3. Одобрява Константина Пергелова-Околийска за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД.

4. Одобрява проект на актуализиран бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2020 г.

5. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Николай Михайлов за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД, гр. София, на 2 416 655 бр. акции (9,99%) от капитала на „Трейс Груп Холд“ АД  от останалите акционери на дружеството.

6. Приема на първо гласуване проект на Наредба № 8 за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа – след обществени консултации. Бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок - до 20.08.2020 година включително.

7. Прекратява производство за придобиване на непряко квалифицирано дялово участие от Ленно Лимитед, Великобритания, в капитала на инвестиционен посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри“ ЕАД.

8. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), с което я уведомява, че мерките предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 5 класа ценни книжа на подфонд GLOBAL MANAGED GROWTH на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.

9. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), с което я уведомява, че мерките предприети от управляващото дружество CPR Asset Management, Франция, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 2 класа ценни книжа на подфонд GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES на инвестиционно дружество CPR INVEST, Люксембург.

10. Изпраща писмо до „Финанс Директ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

11. Изпраща писмо до „Елана фонд за земеделска земя“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.