Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 06.08.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 06.08.2019 г.


На заседанието си на 06.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 10 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1,00 лев всяка, издадени от „Порт флот - Бургас” АД, гр. Бургас, и представляващи регистрирания капитал на дружеството.
Вписва посочената емисия акции и „Порт флот - Бургас” АД, гр. Бургас, като публично дружество в регистъра, воден от КФН.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации в размер на 25 000 000 лева, разпределени в 25 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 лева всяка една, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,4%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 25.01.2019 г. и дата на падеж 25.01.2027 г., издадена от „Солар логистик“ ЕАД.
Вписва посочената емисия облигации и „Солар логистик” ЕАД, гр. София, като емитент в регистъра, воден от КФН.
 
3. Вписва емисия в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, издадена от „Финанс асистанс мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, и представляваща регистрирания капитал на дружеството в регистъра, воден от КФН.
Вписва „Финанс асистанс мениджмънт” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество в регистъра, воден от КФН.
 
4. Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Синергон Холдинг“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София, на 43 879 бр. акции от капитала на „Светлина“ АД, гр. Сливен, от останалите акционери на дружеството.
 
5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“, приети от Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК - Родина“ АД.
 
6. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на „Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд”, приети от Съвета на директорите на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” АД.
 
7. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Съгласие”, Професионален пенсионен фонд “Съгласие” и Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”, приети от Съвета на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД.
 
8. Отказва да издаде потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия обезпечени облигации, издадени от Холдинг „Нов век” АД, гр. София.
 
9. Изпраща писмо до „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от дружеството.