Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 06.06.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 06.06.2019 г.


На заседанието си на 06.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции в размер на 2 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев, издадени от „ФАР“ АД, гр. София. Вписва „ФАР“ АД, гр. София, като публично дружество и посочената емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, издадени на 20.12.2018 г. и с падеж на 20.12.2026 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,50% и с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок. Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
3. Одобрява биометричните таблици и техническия лихвен процент за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, отпускани от „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Алианц България“ АД.
 
4. Одобрява техническия лихвен процент за определяне на размера на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране, отпускани от Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД.
 
5. Вписва „Балкан Иншурънс Брокерс“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща нотификационни форми до компетентните органи на Исландия, Лихтенщайн и Люксембург за намерението на инвестиционния посредник (ИП) „Трейдинг 212” ЕООД (предишно наименование „Авус Капитал“ ЕООД) да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без откриване на клон, както и изпраща нотификационни форми за промяна на данните за свободно предоставяне на услуги  и дейности, без откриване на клон на територията на Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Холандия, Чехия и Швеция.
 
7. Изпраща писмо до „Еврохолд България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на застрахователя да извършва дейност на територията на Република Италия при условията на свобода на предоставяне на услуги.