Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 06.04.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 06.04.2021 г.


На заседанието си на 06.04.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Иван Балтов, Иво Захариев и Иванка Лазарова за членове на Съвета на директорите и Елеонора Стоева за прокурист на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
2. Одобрява Николай Стойков за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Аларик Кепитъл“ АД. Изпраща писмо до дружеството с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на друг член на Съвета на директорите.
 
3. Одобрява представените промени в устава на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ.
 
4. Отписва „Веи Проджект“ АД, с. Цапарево, община Струмяни, като емитент на ценни книжа и емисия облигации на дружеството, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Емисията ценни книжа е в размер на 20 броя обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, поименни, неконвертируеми корпоративни облигации, с номинална стойност 50 000 евро всяка една, с ISIN код BG2100021117.
 
5. Отписва емисия облигации, издадена от „Евролийз Груп” АД, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Емисията ценни книжа е в размер на 6 000 броя обикновени, поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100001150.