Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 06.03.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 06.03.2017 г.

На заседанието си на 06.03.2017 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Грийнхаус Пропъртис”  АД във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации и приложени документи.

2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Енерго-про Варна” ЕАД,  във връзка с постъпили заявления за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.

3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Велграф Асет Мениджмънт” АД във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.