Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 06.02.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 06.02.2019 г.


На заседанието си на 06.02.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Холдинг Център“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 600 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 30 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Одобрява Теодор Илиев и Никола Памуков за членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на „ЗАД Булстрад Виена Иншурънс груп“ АД.
           
3. Издава одобрение на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за замяна на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с „Обединена българска банка“ АД като банка депозитар.
 
4. Издава одобрениe на управляващото дружество  „Златен Лев Капитал” ЕАД за промяна в договора за депозитарни услуги на договорен фонд „Златен Лев“ с „Обединена българска банка“ АД.
 
5. Разширява обхвата на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД с дейности и услуги по чл.6, ал.2, т. 3 и 6 и ал.3, т. 6 и 7 от ЗПФИ.
 
6. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Сигма Пропърти“ ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 3 682 768 броя акции от капитала на „Парк” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
7. Прекратява образуваното административно производство за разглеждане на търгово предложение от „Ритейл Мениджмънт” АД, гр. Пловдив, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 3 876 865 броя акции от капитала на „Парк” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
           
8. Заличава застрахователните брокери „Инова Авторемонт“ ООД (предишно наименование „ЗБ Инова” ООД), „Застрахователен брокер Арив Инс“ и „ЛГ Брокери” АД (в ликвидация) от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, както и „Първо частно горско стопанство“ ЕООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
9. Отказва да одобри Мирослава Костова за член на управителния съвет на ЗК „Лев Инс” АД.
 
10. Приема да спазва Насоки относно отчитане на сделки, документиране на поръчки и синхронизиране на часовници съгласно ДПФИ II от 02.10.2017 г. 

11. Изпраща писмо до „Нео Лондон Капитал” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от дружеството.