Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05.12.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 05.12.2017 г.


На заседанието си на 05.12.2017 г. КФН реши:
 
1.Отказва да издаде лиценз на „ГОЛК” ООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
2. Изпраща писмо до „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, гр. София, с указания за отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ. Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределена в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, обезпечени облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка. Датата на емитиране е 08.06.2017 г. и датата на падежа е 08.06.2025 г.. Емисията облигации е с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,5%, с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен период.  
Вписва посочената емисия облигации, издадена от „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, в регистъра, воден от КФН,  с цел търговия на регулиран пазар.
 
4. Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, гр. София.
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. (Проектът на наредбата и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта може да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 19.12.2017 г.)
 
6. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „Баланс М“ ЕООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ЗД „Съгласие“ АД.