Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05.11.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 05.11.2019 г.На заседанието си на 05.11.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 4 385 503 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 8 771 006 лева на 13 156 509 лева.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 18 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Томов Девелопмент“ ЕООД за закупуване чрез ИП „Дилингова финансова компания“ АД на
83 397 броя акции от капитала на „Велина” АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.
 
4. Приема Указания относно прилагането и тълкуването на чл. 4, т. 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
Указанията са публикувани в рубрика „Административни документи“, „Указания“ „Капиталов пазар“.