Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05.09.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 05.09.2019 г.

 
На заседанието си на 05.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер 9 000 000 евро, разпределени в 9 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 7%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 19.10.2018 г. и дата на падеж 19.10.2026 г., издадена от „Феникс Капитал Холдинг“ АД.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. От разгледаните до 05.09.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г.:
Слав Кунев
Цветан Цветанов
Петрушка Чолакова
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г.:
Соня Георгиева
Николай Бозуков
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
3. Издава одобрение на сключен анекс към договор за депозитарни услуги, сключен между УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, действащо от името и за сметка на управлявания от него договорен фонд (ДФ) „Адванс Консервативен фонд” и „Юробанк България” АД.
 
4. Съгласува избора на „Пенсионноосигурителен институт” АД за избор на одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на „Пенсионноосигурителен институт” АД и управляваните от него фондове по чл. 187а, ал. 1 от КСО.
 
5. Съгласува избора на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД за избор на одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД и управляваните от него фондове по чл. 187а, ал. 1 от КСО.
 
6. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, с което я уведомява, че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 1 клас ценни книжа на подфонд GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2025 на инвестиционен фонд с подфондове AMUNDI S.F. (с предишно наименование PIONEER S.F.).