Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05.09.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 05.09.2017 г.

На заседанието си на 05.09.2017 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 1 592 466 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

2. Издава разрешение на „Дит Пропърти” АДСИЦ, гр. София, за прекратяване на дружеството, съгласно взето на 30.06.2017 г. решение на общото събрание на акционерите.
Отнема лиценза на „Дит Пропърти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти и одобрява Мария Крумова Георгиева за ликвидатор на „Дит Пропърти”  АДСИЦ.

3. Изпраща писмо до „Специализирани логистични системи” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации.

4. Изпраща писмо до „Елана Агрокредит” АД, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации.

5. Изпраща писмо до „Опортюнити България Инвестмънт” АД, гр. София, във връзка със заявление за вписване на последваща емисия акции на дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, с указание да представи документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на акциите.

6. Изпраща писмо до „Лев Инвест“ АДСИЦ, гр. София, с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с искането за на дружеството за одобрение на замяна на обслужващо дружество.

7. Изпраща писмо до Конрад Лисовски във връзка със заявлението му за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант, с което да се изиска представянето на допълнителна информация за компетентния чуждестранен орган, издал документа, удостоверяващ придобитата квалификация.
Допълнително изпраща писмо и до ИП „Интеркапитал Маркетс“АД съгласно посоченото по-горе.

8. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „ТК - Холд” АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД на акции на „Рилски лен” АД от останалите акционери на дружеството.

9. Изпраща писмо до „ГОЛК” ООД с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия във връзка с искането на дружеството за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

10. Да изпрати нотификационно писмо за публично предлагане на дялове на ДФ „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” на територията на Федерална република Германия, приложените към него документи и атестацията по чл. 136, ал. 4, изр. второ от ЗДКИСДПКИ на Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba Fin).
 
11. Изпраща писмо до „Дженерали Застраховане“ АД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „АФА” ООД, като одитори.

12. Изпраща писмо до „Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Грант Торнтон“ ООД и „Бул одит” ООД като одитори.

13. Изпраща писмо до „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД с указания за отстраняване на непълноти във връзка с искане на дружеството за утвърждаване на „Ърнст и Янг Одит“ ООД  и „АФА” ООД, като одитори.

14. Изпраща писмо до ЗД „Съгласие“ АД във връзка с искането за преобразуване чрез вливане на „Токуда здравно застраховане“ ЕАД в ЗД „Съгласие“.