Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05.07.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 05.07.2017 г.


Решения от заседание на КФН на 05.07.2017 г.
 
На заседанието си на 05.07.2017 г. КФН реши:
 
1.Издава индивидуални административни актове по чл. 18, ал.2 от ЗКФН спрямо ПОК „Доверие” АД, „ПОД Алианц България” АД, „ПОД-Бъдеще” АД и ПОД „Топлина” АД  във връзка с резултатите от проверката на активите на пенсионните фондове.
 
2. Налага забрана на Цветан Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД) за срок от три месеца. Назначава Наталия Кумпикова за квестор на „Интерактив кампъни“ ЕООД (предишно наименование „Глобал маркетс“ ООД) за период от три месеца, считано от датата на решението. Адресът за кореспонденция с квестора е: гр. София, пл. „П. Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.