Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05.05.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 05.05.2020 г.

 
На заседанието си на 05.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Андрей Георгиев за член на Съвета на директорите и лице, оправомощено да представлява и управлява „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД.

2. Утвърждава „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД и „МАЗАРС” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД.

3. Одобрява промени в устава на „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София.

4. Освобождава за 2020 г. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати на ел. енергия и квоти за емисии и техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

5. Изпраща писма до „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и до „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с  одобряването на Свилена Уитни за лице, осъществяващо функцията по вътрешен одит на застрахователните дружества.

6. Изпраща писмо до Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (Белгия) с искане за допълнителна информация във връзка с намерението на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ (Белгия) да разшири обхвата на дейността на клона си на територията на Република България.

7. Приема да спазва в надзорната си практика Насоки за сценариите, използвани при стрес тестовете, съгласно чл. 28 от Регламента относно фондовете на паричния пазар, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.