Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.12.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 04.12.2017 г.

На заседанието си на 04.12.2017 г. КФН реши:
 
1. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка срещу „Бета Корп” АД.
Налага забрана за срок от три месеца, считано от датата на издаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка, на:
- Борислав Попов, Румен Нанов и Атанас Бойчев да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Бета Корп“ АД;
- Борислав Попов и Румен Нанов да управляват и представляват „Бета Корп“ АД.
Назначава Кумпикова и Стефан Стефанов за квестори на „Бета Корп” АД за срок от 3 месеца от издаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка.
 
2. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане да отстрани констатираните непълноти и несъответствия във връзка със заявлението от дружеството за издаване на разрешение за организиране и управление на борсово търгуван фонд „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF”.
 
3.  Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане да отстрани констатираните непълноти и несъответствия във връзка със заявлението от дружеството за издаване на разрешение за организиране и управление на борсово търгуван фонд „Expat Hungary BUX UCITS ETF”.
 
4. Изпраща писмо до „Елана Агрокредит“ АД, гр. София, с искане за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия в проекта на проспект за публично предлагане на акции, както и за представяне на допълнителна информация и документи.
 
5. Не съгласува избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ АД на „Баланс-М“ ЕООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.