Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.10.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 04.10.2018 г.


На заседанието си на 04.10.2018 г. КФН реши:
 
1. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 за капиталова адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзора за спазването им. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 05.11.2018 г. вкл.)
 
2. От разгледаните до 04.10.2018 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 10 ноември 2018 г.:
 
1. Илия Цеков
2. Борис Стоев
3. Десислава Илиева
4. Диан Димов
5. Христинка Николова
6. Ясен Милованов
7. Гергана Петкова
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 ноември 2018 г.:
 
1. Меди Ганчева
2. Вихрен Молевски
3. Димитър Калъпов
4. Александър Мачев
5. Георги Атанасов
6. Севделина Фотева
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
3. Открива производство по заличаване на „Индустриални застрахователни брокери” EООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
4. Прекратява образуваното производство за одобрение на Ивелин Иванов за управител на инвестиционния посредник „Файнекс” ООД.
Изпраща писмо до дружеството с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с издаване на одобрение на Кристина Бояджиева за управител на ИП „Файнекс” ООД.
 
5. Изпраща писмо до управляващото дружество „Компас Инвест” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрение на промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове (ДФ) „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност” и  ДФ „Компас Прогрес“.
 
6. Изпраща писмо до „Топлофикация - Плевен“ ЕАД, гр. Плевен, с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
7. Изпраща писмо до „Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/“ ЕАД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „Бул одит“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.