Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.10.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 04.10.2017 г.

На заседанието си на 04.10.2017 г. КФН реши:
 
1. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от „ЗММ – България Холдинг“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции на „ИХБ Електрик” АД от останалите акционери на дружеството.  Преди публикуване на предложението търговият предложител трябва да отстрани техническите грешки и да го представи в КФН с цел вписването му в регистъра. Цената на една акция е 10,59 лева.
 
2. Издава разрешение на управляващото дружество „Делтасток управление на активи” ЕАД за организиране и управление на договорен фонд „Делтасток Глобален Фокус”. Потвърждава проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ „Делтасток Глобален Фокус” и вписва емисията дялове и ДФ „Делтасток Глобален Фокус”  като емитент в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.        
 
3. Изпраща писмо на  „Нова Финанс” АД (в процес на учредяване), с което изисква допълнителни документи и отстраняване на констатираните несъответствия във връзка с искането на дружеството за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1-5 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 5 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
             
4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Дийтсман“ Н.В., Холандия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София интернешънъл секюритиз” АД на 480 295 броя акции на „Енергоремонт-Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 4,15 лева.
 
 5. Допуска още 7 кандидата до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и 10 до изпит като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 25 и 26 ноември 2017 г. Списъци с допуснатите може да намерите тук.
 
6. Приема на второ гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции. Предстои публикуването на НИД на Наредба № 13 в Държавен вестник.
 
7. Приема на второ гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане. Предстои публикуването на НИД на Наредба № 41  в Държавен вестник.
 
8. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0 % за четвърто тримесечие на 2017 г., което се прилага към експозиции за кредитен риск в Република България.Определеното ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към съществени трети държави за четвъртото тримесечие на 2017 г. за експозиции към САЩ е в размер на 0%.
 
9. Утвърждава избора на ЗАД „Асет Иншурънс” АД на „Грант Торнтон“ ООД и „Одит-корект” ООД като одитори, които  да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователното дружество.
 
10. Открива производства за издаване на индивидуални административни актове по чл. 18, ал. 2 от ЗКФН и по § 11, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби на КЗ спрямо ЗАД „ОЗК Застраховане” АД.
 
11. Открива производство за издаване на индивидуален административен акт по чл. 18, ал. 2 от ЗКФН спрямо ЗАД „Алианц България Живот“ АД.
 
12. Открива производство за издаване на индивидуален административен акт по чл. 18, ал. 2 от ЗКФН спрямо ЗАД „Алианц България“ АД.
 
13. Открива производство за издаване на индивидуален административен акт по чл. 18, ал. 2 от ЗКФН спрямо „ЗД Евроинс” АД.
 
14. Открива производство за издаване на индивидуален административен акт по чл. 18, ал. 2 от ЗКФН спрямо ЗД „ОЗОК Инс” АД.
 
15. Открива производство за издаване на индивидуален административен акт по чл. 18, ал. 2 от ЗКФН спрямо ЗАД „България” АД.