Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.09.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 04.09.2018 г.


На заседанието си на 04.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадена от „М+С Хидравлик“АД, гр. Казанлък. Емисията е  в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 39 055 200 лева на 39 445 200 лева и е в размер на 390 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Не налага окончателна забрана на коригирано търгово предложение от „Индустриален холдинг - Доверие” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 279 870 броя акции от капитала на „Хидроизомат” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
Цената на една акция е 1,43 лева.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД за промяна в договора за депозитарни услуги, сключен за сметка на управлявания от него договорен фонд „Астра Кеш плюс”, от една страна, и „УниКредит Булбанк” АД в качеството й на депозитар, от друга.
 
4. Утвърждава „БДО България” ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД за одиторски дружества за съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно дружество Евроинс живот“ ЕАД.
 
5. Не издава забрана на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД за придобиване на квалифицираното участие в управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД.
 
6. Потвърждава пълнотата на документите по производство за одобрение на придобиване на квалифицирано участие в „ЗАД Сожелайф България“ АД от страна на „Банка ДСК“ ЕАД.  Срокът по производството е до 29.11.2018 г.
 
7. Изпраща писмо до „Централен депозитар“АД с искане за корекции на документите, подадени във връзка с издаването на лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа.
 
8. Изпраща писмо до управляващото дружество „Златен лев капитал“ЕАД с искане за коригиране на документите с ключова информация за инвеститорите и на проспектите на договорните фондове „Златен лев“ и „Златен лев Индекс 30“.
 
9. Изпраща писмо до ЗД „Евроинс” АД с искане за корекция на документите относно намерението на дружеството да извършва дейност по т. 17 „Правни разноски“ от раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 от КЗ, на територията на Обединеното кралство при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
10. Изпраща писмо до управляващото дружество „Аларик Кепитъл” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за издаване на одобрение за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Аларик – Хибриден Депозит”.
 
11. Изпраща писмо до „Загора Фининвест“ АД, гр. Стара Загора, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.