Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.08.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 04.08.2020 г.


На заседанието си на 04.08.2020 г. КФН реши:

1. Одобрява Евелина Василева за член на Съвета на директорите на управляващо дружество  „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД.

2. Издава одобрение на управляващо дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 173, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на национален договорен фонд „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”, управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД.

3. Вписва „Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

4. Отписва „Етик Финанс“ АД, гр. Пловдив, като публично дружество и издадената емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд, а именно: национален договорен фонд от отворен тип „Expat Gold“.

6. Изпраща писмо до Светозар Абрашев с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

7. Изпраща писмо до „Портови Флот 99“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на дружеството.