Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.07.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 04.07.2019 г.

 На заседанието си на 04.07.2019 г. КФН реши:
 
1. Определи датата за провеждане на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на 23.11.2019 г. (събота) и датата за провеждане на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 24.11.2019 г. (неделя).
Съгласно чл. 9 от Наредба № 7 провеждането на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант се извършва от Комисията за финансов надзор, като е нормативно установено, че изпитите се провеждат най-малко един път годишно (чл. 11, ал. 4 от Наредба № 7).
 
2. Одобрява промени в устава на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, гр. София.
 
3. Отказва одобрение на Денчо Желязков Златанов за независим член на Съвета на директорите на ЗК „Юроамерикан“ АД.
 
4. Приема да спазва в надзорната си практика издадените от Европейския орган за ценни книжа и пазари Насоки относно прилагането на раздел В, точка 6 и раздел В, точка 7 от Приложение I към директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ).
Насоките са публикувани на страницата на КФН в рубрика „Нормативна уредба“, „Насоки и препоръки на европейските надзорни органи“ - ESMA.
 
5. Приема на второ четене Наредба за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
 
6. Изпраща писмо до „Солар логистик” ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, които ще бъдат издадени от дружеството.