Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 04.06.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 04.06.2020 г.


На заседанието си на 04.06.2020 г. КФН реши:
 
1.Отписва емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, издадена от „Асенова крепост“ АД.  Емисията е в размер на 6000 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертуруеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, издадени от дружеството.
 
2. Одобрява Евгени Игнатов и Румяна Бетова за членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на  „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, както и Йоанна Цонева за член на Съвета на директорите и лице, овластено да представлява дружеството. Одобрява Петър Аврамов и Ирена Лалова за независими членове на Съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД.
 
3. Изпраща писмо до "ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО" АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на избора на „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одиторско дружество, което  да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет, годишните справки и доклади на застрахователното дружество за 2020 г.
 
4. Изпраща писмо до управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Петър Савов за прокурист на дружеството.